George

George är ett av de två grundläggande utbildningssteg i Helheten, KFUMs utbildningspaket. Denna kurs är döpt efter George Williams, grundare av YMCA.

Läs mer om George


Att tänka på som kursledare

George måste anpassas utifrån den aktuella målgruppen. Förbered dig som kursledare genom att titta på alla filmer, läsa frågor och se över övningar och välja ut de frågeställningar och övningar som är mest relevanta och intressanta för denna grupp. Fundera på vad du vill att gruppen ska få ut av detta tillfälle. Glöm inte att skriva ut de dokument som du behöver för kursen.

Fler förberedelser


 Så här gör du – handledarmanual

Förslag på upplägg

13.00-13.30 Inledning
• Syfte
• Tidsram och rumsram
• Presentation

13.30-14.00 Film 1: KFUMs idé, målsättning & värdegrund
Diskussion i bikupor eller tre och tre utifrån ledarens frågor. (10 min)
Diskussion i helgrupp: 10 min)
Frågor?

14.00-14.10 Energizer!
Se till att ha en eller två energizer förberedd själv, men kolla först om någon i gruppen vill leda sin egen energizer (5 min)

14.10 – 14.40 Film 2 KFUMs organisation. (10 minuter)
Diskussion i bikupor eller tre och tre utifrån ledarens frågor. (10 min)
Diskussion i helgrupp: t0 min)
Frågor?

14.40-14.55 Fika/paus

14.55-15.00 Energizer!
Se till att ha en eller två energizer förberedd själv, men kolla först om någon i gruppen vill leda sin egen energizer (5 min).

15.00-15.30 Film 3: KFUM:s Förändringsmodell: Space —> Transformation —> Impact
Diskussion i bikupor eller tre och tre utifrån ledarens frågor. (10 min)
Diskussion i helgrupp: t0 min)
Frågor?
Alternativt någon värderingsövning enligt nedan

15.30-16.00 Avslut
• Vad tar du med dig från George?
• Stäm av med mål och syfte. Har de uppnåtts?
• Utvärdering
• Berätta om Helheten 2.0, att det finns många möjligheter att utveckla sitt ledarskap inom KFUMs utbildningsprogram.
• Tack!

Film 1: Verksamhetsidé

Syfte:
Att kursdeltagarna lär känna KFUMs idé & värdegrund och kopplar det till sin egen KFUM-erfarenhet.

Reflektionsfrågor efter filmen (välj att göra alla eller bara några)
• Vad väcker filmen för känslor hos dig?
• Vad tänker du om KFUM när du här filmen? Stämmer det med din bild av KFUM?
• Filmen tog upp att KFUM erbjuder mötesplatser där unga kan utvecklas till sin fulla potential. Vad menas med mötesplats? Och hur ska den vara för att unga ska kunna utvecklas?
• Hur har du utvecklats genom ditt engagemang i KFUM?
• KFUM tror att unga måste utvecklas kroppsligt, själsligt och andligt för att må̊ bra och känna sig hela. Att behovet av god hälsa, att utveckla sina tankar och få reflektera och prata om existentiella frågor är viktigare än någonsin. Är det så tror du? Känner du ett behov att utvecklas kroppsligt, själsligt och andligt?
• Vad betyder Body för dig? Vad betyder Mind för dig? Vad betyder Spirit för dig?
• Filmen tog upp unga människors aktuella behov. Vilka är dina aktuella behov? Vad tror du unga människor behöver i dagens samhälle?
• K:et i KFUK och KFUM står för kristlig och betyder att vi ska visa varandra medmänsklighet och respekt; agera med kärlek och förlåtelse; alla är välkomna, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har, om man tror eller inte. Att alltid ge människor en chans till. Att bry sig lika mycket om andra som man gör om sig själv. Att möta andra med respekt och empati. Det genomsyrar all vår verksamhet. Hos KFUM får man tro på vad man vill eller inget alls. KFUM skapar plats för att prata om tro. Vad tänker du om det?

På organisationsnivå:
• På vilket sätt möter din förening unga människors aktuella behov?
• Vilka egenskaper kännetecknar mötesplatsen som din förening erbjuder? (D.v.s. att det kan vara en basketplan, en lägergård eller varierande platser beredde på när och hur deltagarna möts).
• På vilket sätt uttrycks K:et i din verksamhet?

Film 2: Organisation

Syfte:
Att kursdeltagaren förstår det nationella och globala sammanhang hen och hens förening är med i.

Reflektionsfrågor efter filmen:
• Fick du någon ny insikt när du såg på filmen?
• Vad tror du att det kan innebär för dig, att vara med i världens största och äldsta ungdomsrörelse?
• Du har säkert berättat VAD just din förening gör för något, men kanske inte HUR? Hur skulle du beskriva HUR ni arbetar i din förening? D.v.s. vilka känslor och egenskaper präglar verksamheten?
• VARFÖR arbetar din förening som den gör?
• Vad tycker du skiljer din förening från en liknande verksamhet som inte är en KFUM-förening?
• Vad innebär det konkret att alla har lika värde i en förening?
• Vilka är de viktigaste frågorna för rörelsens framtid?

Fler frågor:
K:et i KFUK-KFUM tar sig olika uttryck i verksamheten. Förlåtelsen, att alltid bjuda på en chans till, och Kärleksbudskapet, att älska sin nästa som sig själv, genomsyrar vår verksamhet och gör att alla möts med respekt, empati och möjlighet till försoning med sig själv och andra.
• Hur visar sig det i din verksamhet? I din förening?
• Vad är det viktigaste frågorna för din förening just nu? Och vad är viktigaste i framtiden?

Film 3: KFUMs förändringsmodell

Syfte:
Att kursdeltagaren förstår hur KFUM ser på individuell utveckling kopplat till det större bidraget till samhällsutvecklingen.

Diskussionsfrågor efter filmen:
• Vad har du för aktuella behov?
• Vad för space (mötesplats) behöver du för att utvecklas?
• Hur har du utvecklats genom din erfarenhet av KFUM? (För nya deltagare/ledare: Hur vill du utvecklas genom engagemang i KFUM?)
• Vilka egenskaper kännetecknar det ”space”/mötesplats som din förening erbjuder?
• På vilket sätt utvecklas du och andra i din förening?
• Vilken inverkan tror du KFUM kan ha på medlemmar/unga människor? På vilket sätt kan KFUM påverka liv?
• Vilken betydelse har din förening har på samhället?

Film 4: YWCA - Worth it

Detta är en film av YWCA Alaska. Filmen beskriver hur YWCAs syfte och verksamhet på ett engagerande sätt.

Obs! Se till att du som kursledare ser på denna film och tänker efter om den är lämplig för din aktuella målgrupp. Filmen kan vara svår att förstå för personer med begränsade kunskaper i engelska eller om en har begränsad syn.

Diskussionsfrågor efter filmen:
• Vilka känslor väcks i dig när du ser på filmen?
• Vad får du för tankar under och efter filmen?
• Vilka aktuella behov möter denna organisation?
• Känner du igen behoven från ditt sammanhang, där du bor?
• Påminner filmen om någon metod, attityd eller verksamhet i din förening?
• Vad kan KFUM i Sverige dra för lärdomar från kontexten i Alaska?

Film 5: So you think you know the YMCA?

Detta är en film av YMCA World, alltså KFUMs världsförbund.

Visa en av dessa filmer:

https://drive.google.com/file/d/0B_vU7pAXZvrmVGRicEY1Y2g3RFU/view

ALTERNATIV: One Million Voices

Obs! Se till att du som kursledare ser på denna film och tänker efter om den är lämplig för din aktuella målgrupp. Filmen kan vara svår att förstå för personer med begränsade kunskaper i engelska.

Diskussionsfrågor efter filmerna:
• Känner du igen de behov som beskrivs i filmen?
• Tror du att unga i din omgivning har liknande behov?
• Vad behöver unga för att möta dessa behov?

Övningar

Förslag 1 Rita en bild
Alla deltagare får ett tomt vitt papper, kritor eller färgpennor. Uppgiften är att rita din bild av KFUM så som den ser ut för dig just nu. Du får 5-10 min på dig. Berätta sedan för övriga deltagare om din bild av KFUM i storgrupp för alla alternativt i smågrupper. Sätt upp bilderna på väggen.
Om ni vill kan ni lägga ut bilderna på sociala media under #kfumhelheten

Förslag 2 Tidslinje
Rita en tidslinje där du visar hur du kom med i KFUM och för dig viktiga händelser under din tid i KFUK-KFUM. Markera var du är nu och hur du tänker framåt kring hur du skulle vilja utvecklas inom organisationen.

Förslag 3 Värderingsövning
Ledaren markerar en linje i rummet från vägg till vägg där ena änden representerar ”Instämmer helt” och andra änden ”Instämmer inte alls. Ledaren presenterar sedan ett påstående och ber deltagarna att ställa sig där de känner sig hemma. Deltagarna uppmanas att samtala med dem som står närmast. Du som leder kursen låter sedan några deltagare/ grupper av deltagare att motivera sin ståndpunkt. En variant är att lägga ut siffror på linje på golvet från 1-6 och låta deltagarna välja en siffra. Poängen med att ha skalan 1-6 är att man inte kan ställa sig i mitten. Innan du genomför övningen är det viktigt att deltagarna har klart för sig att det inte finns några rätt och fel, att alla åsikter respekteras, de har rätt att avstå från att delta och de har rätt att ändra sig under eller efter diskussionerna.

Påståenden:
• I vår förening är de tre olika delarna lika starka och får lika mycket utrymme.
• För mig är det viktigt att Body.Mind.Spirit präglar all verksamhet.
• När vi planerar vår verksamhet utgår vi från Body.Mind.Spirit. Se till att alla delar får utrymme i de aktiviteter vi gör.
• Jag kan ge tydliga exempel på hur alla delar märks i de aktiviter jag är engagerad i.
• Deltagarna i vår verksamhet vet att Body.Mind.Spirit genomsyrar vår verksamhet.
• Det är lätt att engagera sig i KFUM oavsett var man har för tro.
• KFUM är bra på att möta unga människors aktuella behov.
• Om man engagerar sig i KFUM utvecklar en sig.

Förslag 4 Tre saker
(tidsåtgång: 30-60 minuter) (fr. Sensus studiematerial)
Vad är din förenings styrka i förhållande till andra föreningar som inte är medlemmar i KFUK-KFUM? Varje person skriver ner tre saker som föreningen är bra på och tre saker som är föreningens svaga sida. Skriv gärna på postit-lappar så att ni kan göra en gemensam lång lista. Utifrån listan kan ni fundera på vad ni kan göra bättre. Bestäm tre konkreta åtgärder för minst tre saker som ni var dåliga på. Hur ska ni utveckla arbetet för att kunna åtgärda dessa svagheter?


Material du behöver

George

George

Om KFUM

Läs mer

Williams

Williams

Grundläggande ledarskap och personlig utveckling

Läs mer

Emma

Emma

Fördjupningskurs om KFUM och i ledarskap och personlig utveckling

Läs mer

Mary

Mary

Avancerad utbildning om KFUM och i ledarskap och personlig utveckling

Läs mer

KFUMs Utbildning för utbildare

KFUMs Utbildning för utbildare

KFUMs Utbildning för ledare som vill bli Emma-utbildare

Läs mer

Kommande utbildningar

Kommande utbildningar