Williams

Williams är en av det grundläggande stegen i KFUM:s utbildningspaket, och det första steget inom personlig utveckling och ledarskap.

Läs mer om Williams


Att tänka på som kursledare

Williams anpassas utifrån den aktuella målgruppen. Förbered dig genom att titta igenom allt material och välja ut vilka pass och frågeställningar som är mest relevanta och intressanta för denna grupp. Fundera på vad du vill att gruppen ska få ut av detta tillfälle.

Fler förberedelser


 Så här gör du – handledarmanual

Ladda ner manualen som pdf

Instruktion

Filmerna kan innehålla frågor till gruppen som möjliggör interaktion även under filmen. Se filmen själv innan du visar den så att du vet när frågestunderna kommer. När de kommer kan du pausa för att öppna upp för diskussion och sen fortsätta visa filmen. Om du känner att det är bättre att titta igenom hela filmen först så är det också möjligt att ta all diskussion efteråt.

Obs! Tänk på att alla kanske inte kan läsa texten på skärmen, så var noga med att förklara vad som står på bilderna.

Instruktion för individ som gör Williams

Se hela filmen. Välj sedan två-tre frågor på slutet som du skriver ner dina svar på. Alla svar bör vara ca en A4 sida. Om du inte har möjlighet att skriva kan du spela in dina reflektioner. Skicka dina svar till din förening eller kursledare för kommande Emma/Mary.

Förslag på upplägg

13.00-13.20 Inledning
• Syfte
• Tidsram och rumsram
• Presentation

13.20-14.00 Film 1: Ledare & ledaregenskaper
Diskussion i bikupor eller tre och tre utifrån ledarens frågor. (10 min)
Diskussion i helgrupp: 10 min)
Frågor?

14.00-14.10 Energizer!
Se till att ha en eller två energizer förberedd själv, men kolla först om någon i gruppen vill leda sin egen energizer (5 min)

14.10 – 15.00 Pass 2: Mina värderingar & drivkrafter
Diskussion i bikupor eller tre och tre utifrån ledarens frågor. (10 min)
Diskussion i helgrupp: (10 min)
Frågor?

15.00-15.15 Fika

15.15-15.20 Energizer!
Se till att ha en eller två energizer förberedd själv, men kolla först om någon i gruppen vill leda sin egen energizer (5 min).

15.20-16.15 Pass 3: T.ex. en övning
Diskussion i bikupor eller tre och tre utifrån ledarens frågor. (10 min)
Diskussion i helgrupp: (10 min)
Frågor?
Alternativt värderingsövningen nedan.

16.15-17.00 Avslut
• Vad tar du med dig från Williams?
• Stäm av med mål och syfte. Har de uppnåtts?
• Utvärdering
• Berätta om Helheten 2.0, att det finns många möjligheter att utveckla sitt ledarskap inom KFUMs utbildningsprogram.
• Tack!

Film 1: Ledare och ledaregenskaper

Syfte:
Syftet med denna film är att ge deltagaren en introduktion till ledarskap och bjuda in till reflektion kring sina egna ledarförebilder och egenskaper hen uppskattar hos ledare.

Filmsynopsis:
Korta berättelser från deltagare och ledare som berättar om en bra ledare de har haft. I filmen berättar de om hur ledaren påverkat hens liv; vilka egenskaper de uppskattar hos ledaren.
En poäng med filmen är också att poängtera en bredd och mångfald av ledare, d.v.s. att en bra ledare kan ha många olika typer av egenskaper.

I slutet av filmen ställs följande reflektions/diskussionsfrågor:

• Tänk på en ledare du har haft. Hur har hen påverkat ditt liv?
• Vilka egenskaper uppskattar du hos denna ledare?
• Vilka egenskaper värderar du?
• Varför är dessa egenskaper viktiga?
• Vilken atmosfär/känsla vill du bidra med till dina deltagare?
• Vad är dina mål som ledare?
• Vad behöver du för att utvecklas som ledare?

Kan kombineras med följande övningar:

Ledare & ledaregenskaper
1. Dela upp gruppen i bikupor om två och två.
2. Guida gruppen med följande frågor (båda svarar på varje fråga, ca 1-2 minut per person. Ledare säger när det är dags att byta)
1. Berätta om en ledare som har gjort intryck på dig! Berätta om vad och hur hen agerade i sitt ledarskap!
2. Hur fick hen dig att känna dig?
3. Vilka egenskaper uppskattar du hos den ledaren?
4. Vilka av dessa egenskaper skulle du vilja utveckla hos dig själv?
5. Vad tror du att du kan göra för att förstärka dessa egenskaper hos dig själv?

Ledarskap på tallinje
Den här övningen går ut på att var och en av deltagarna får ta ställning till hur de personligen ställer sig till påståendet. Detta leder i sin tur till frågor om ledaregenskaper.
1. Dra en linje på golvet.
2. Längst bort på ena änden betyder ”jag håller med 100%” (10) och den andra änden ”jag håller inte med” (0).
3. Säg till deltagarna att detta är en övning som kräver att man är tyst.
4. Be deltagarna att vid varje påstående ställa sig på den del av linjen som de känner passar dem.
5. Då de ställt sig kan du fråga någon eller be ett par av deltagarna förklara varför de ställde sig där de gjorde.
6. Gör så många av påståendena som du tycker är lagom för gruppen.

Påståenden
1. Jag uppskattar en ledare som är stark och tydlig.
2. Jag uppskattar en ledare som är varm och omtänksam.
3. För mig är viktigt att en ledare är ärlig.
4. För mig är viktigt att en ledare är trygg.
5. En ledare kan inte vara rädd.
6. Det är viktigt att ledaren bjuder av sig själv.
7. En bra ledare måste vara rolig.
8. För att bli en bra ledare är det viktigt att känna sig själv.
9. En ledare inom KFUK-KFUM måste stå för KFUMs värderingar.
10. Det är ok att visa sina rädslor och utmaningar som ledare.
11. Det är viktigt att en ledare behandlar alla deltagare lika.

Film 2: Mina värderingar och drivkrafter

Syfte:
Börja reflektera över sina egna värderingar och drivkrafter och hur det är kopplat till ledarskap

Instruktion:
Filmen innehåller frågor till gruppen och möjliggör till interaktion även under filmen. Se filmen själv innan du visar den så att du vet när frågestunderna kommer. När de kommer kan du pausa för att öppna upp för diskussion. Om du känner att det är bättre att titta igenom hela filmen först så är det också möjligt att ta all diskussion efteråt.

Obs! Tänk på att alla kanske inte kan läsa texten på skärmen, så var noga med att förklara vad som står på bilderna.

Instruktion för individ som gör Williams: Se hela filmen. Välj sedan två-tre frågor på slutet som du skriver ner dina svar på. Alla svar bör vara ca en A4 sida. Om du inte har möjlighet att skriva kan du spela in dina reflektioner. Skicka dina svar till din förening eller kursledare för kommande Emma-kurs.

Frågor för diskussion: mina värderingar & drivkrafter
• Vilka värderingar är viktiga för mig?
• Vad betyder dessa värderingarna för mig? Vad står de för?
• Varför är jag ledare?
• Vad är mina drivkrafter som ledare?
• Varför vill jag vara ledare?
• Hur vill jag utvecklas som ledare?

Valbart pass: Film eller powerpoint: Introduktion till grupputveckling

Syfte:
Att förstå att grupper har mönster i hur de utvecklas, och att både ledare och gruppmedlemmar kan bidra till att utveckla gruppen.

Diskussionsfrågor:
• Vilka grupper är du med i just nu?
• Har du någon gång känt dig osäker på om du vill vara med, eller om du får vara med i en grupp? Vad behövde du för att känna dig betydelsefull i den gruppen? Fanns det något ledaren (t.ex. chefen) sa eller gjorde som gav dig en känsla av trygghet och tillhörighet i den gruppen? Vad mer kan ledare göra för att deltagare ska känna sig trygga och inkluderade? (T.ex. se till att det finns namnskyltar till alla, att alla har en stol eller plats, att det finns möjligheter att tillgodose sina behov, t.ex. att be, att språket är inkluderande och välkomnande oavsett kön, bakgrund, funktionsförmåga och så vidare.)
• Vad kan en ledare göra för att deltagaren ska känna sig kompetent och värdefull i en grupp? Diskutera två och två! (T.ex. bekräfta ens erfarenhet, kompetens, saker hen gör, ge stärkande feedback, delegera ansvar, visa förtroende, visa uppskattning m.m.)
• Har du någon gång upplevt en grupp som fungerar väldigt bra? Där det känns att det finns en hög grad trygghet och öppenhet? Vad kännetecknar den gruppen? Vad gjorde att den fungerade så bra?

Valbart pass: Kommunikation

Syfte:
Att förstå att vi kommunicerar på flera olika sätt. Att öva på verbal och icke-verbal kommunikation

Talmanus till kursledare:

Introduktion:
Kommunikation är allt samspel, interaktion, mellan människor som syftar till att uppnå förståelse. Det är värdefull att veta hur man använder sitt språk (tal-språk, kroppsspråk, teckenspråk o.s.v.) för att på bästa sätt uppnå förståelse och uppleva kontakt med andra.

Som ledare kommunicerar vi mycket. Kommunikation är ett av våra viktigaste verktyg, kanske det viktigaste. Vad vill vi uppnå med vår kommunikation som ledare? (Möjlighet att öppna upp för tankar från gruppen kring denna fråga).
T.ex.
• Vi vill få någonting gjort (“Vem kan ta disken idag?”)
• Vi vill skapa en atmosfär av trygghet och inkludering (“I den här föreningen, i den här gruppen, är alla välkomna oavsett kön, religion, bakgrund.”)
• Vi vill samla in information (“Är det någon som behöver en paus?” eller “Hur känner du dig?”)
• Och så vidare. Listan kan bli lång

Om vi vill utveckla vårt ledarskap är det värdefullt att utveckla vårt sätt att kommunicera, så att vi enklare kan uppnå våra syften med vår kommunikation.

Kommunikationsövning I: Övning i muntlig kommunikation

1. Två personer sätter sig rygg mot rygg
2. Dela ut likadana saker till båda personerna exempelvis: pussel, lego etc.
3. Den ena, B, får allt i en hög
4. Till den andra, A, bygger man upp ett mönster med sakerna
5. A ska nu instruera B hur hen ska placera sakerna likadant som A har sina
6. Då A anser att de är klara jämför man de mönster som A och B har framför sig

För att göra det svårare kan man lägga in maxtid och att B inte får
fråga. A får bara svara ja eller nej etc.

ALTERNATIVT
1. Två personer sätter sig rygg mot rygg.
2. Den ena personen, A, får ett papper med en bild på, relativt enkel, geometriska figurer och siffror t.ex.
3. Den andre personen, B, får ett tomt papper och en penna.
4. A ska nu förklara för B hur B ska rita, skriva på pappret för att få det att se ut så som det papper A har framför sig. Då A anser det klart jämför pappren
Svårighetsgrader kan vara att B inte får fråga något. A får endast ge en instruktion en gång. En annan ljudkälla stör konversationen etc.

Kommunikationsövning II: Pictionary

Ledaren förbereder ett antal lappar med korta fraser, gärna med fokus på ledarskap, KFUM eller citat som har kommit upp under dagen. Lägg lapparna i en burk.

En frivillig deltagare drar en lapp ur burken. Hen ska nu rita upp vad som står på lappen (teckningar, inte ord!) och övriga gruppmedlemmar får gissa vad hen försöker kommunicera.

Sen får nästa deltagare dra en lapp. Fortsätt tills alla har ritat.

Alternativ: Charader:

Istället för att rita upp vad som står på lappen ska deltagaren agera och kommunicera lappens innehåll med sitt kroppsspråk. Övriga deltagare får gissa vad hen försöker kommunicera.

Diskussion/reflektion (till alla övningar):

• Hur kändes det att kommunicera utan att se varandra?
• Hur kändes det att kommunicera utan att få prata?
• I vilken form av kommunikation kände du mest kontakt?
• Vilken form av kommunikation var enklast för att lösa uppgiften?
• Vad får ni för insikter om kommunikation utifrån dessa övningar?

Valbart pass: Jag-budskap

Syfte:
Att öva på att uttrycka sig på sätt som främjar kontakt och minskar sannolikheten att mottagaren hamnar i försvarsställning.

Teori:
Introduktion.
Ett jag-budskap utgår från sändarens upplevelse, känslor och önskemål, till skillnad från ett du-budskap som fokuserar på mottagaren.

Varför är det värdefullt att använda jag-budskap?
• För att vara tydlig med och ta ansvar för sina egna känslor
• För att visa respekt
• För att öka sannolikheten för meningsfull kontakt (och minska sannolikheten att mottagaren intar en försvarsposition)

Exempel:
• “Jag känner mig besviken när du kom en halvtimme försent till vår träff.”

När är det värdefullt att använda jag-budskap? T.ex. vid
• Feedback
• Konfliktlösning

Motsats till jag-budskap är du-budskap. Ett du-budskap fokuserar på mottagaren och innehåller ofta gissningar eller tolkningar om hens tankar, känslor, beteende eller egenskaper.

Exempel:
• Du är så slarvig och opålitlig och kommer alltid försent.

Diskutera:
Hur upplever du skillnaden på
• “Jag känner mig besviken när du kom en halvtimme försent till vår träff.” och
• “Du är så slarvig och opålitlig och kommer alltid försent.”?
Vilket sätt tror du skapar mer kontakt och förståelse mellan personerna?

Öva:
Tänk på en situation som berörde dig på något sätt, t.ex. väckte irritation, frustration, glädje eller inspiration. Hur kan du formulera det på ett sätt som främjar kontakt?

Teori – talmanus till kursledare
Viktigt att tänka på:
• Undvika att använda ordet “att” (för det kan lätt hamna i att säga “Jag känner att du är…. = du-budskap)
• Inte låta arg när du talar.
• Att kroppsspråket stämmer överens med vad du säger
• Att inte döma mottagarens beteende. Fokus på din egen upplevelse.

Testa utifrån formeln: “Jag + känsla som väcktes i dig + vilken handling du observerade.
• Hur var det att uttrycka sig på detta sätt?
• Hur var det att ta emot ett budskap på detta sätt?

Lyssna
I vår vardag kan det ibland vara svårt att lyssna på vad människor säger, och svårt att låta dem tala till punkt. Mottagarens uppgift är att lyssna på hela jag-budskapet och att lyssna med nyfikna öron. Vad säger sändaren egentligen? Vad är hens upplevelse?
Lyssnaren kan till och med ge ett “kvitto” på att hen har hört, genom att upprepa det den har hört sändaren uttrycka.
Exempel:
Sändare: “Jag känner mig ledsen för att du inte ringde mig igår som du sa att du skulle.”
Mottagare: “Jag hör att du blev ledsen när jag inte ringde upp dig igår.”

Testa att ge ett “kvitto” på det personen säger, d.v..s. “Jag hör att du…”
• Hur var det att få bekräftelse på det du har uttryckt?
• Hur var det att ta att ge kvitto på att du har hört det som uttryckts?
• Vad kan detta tjäna för syfte?

Man
Det är lätt att hamna i att prata om “man” när en egentligen pratar om sin egen upplevelse. Det gör budskapet svagare och projicerar dessutom kvalitéer på andra som kanske inte är sanna.

Exempel:
“Man blir ju förbannad när folk inte tar av sig skorna!”
Är det sant? Blir alla förbannade när folk inte tar av sig skorna?
Alternativ:
“Jag blir förbannad när folk inte tar av sig skorna!”
• Vilket budskap är tydligare, kraftfullare och mer ansvarstagande?

Valbart pass: Feedback

Syfte:
Att öva på att ge och ta emot stärkande feedback för ökad självkännedom och självförtroende i rollen som ledare.

Teori:
• Utgå från teorin från jag-budskap, d.v.s
• Att utgå ifrån dig själv (jag), vad personen gjorde (t.ex. visade mod eller gjorde en fin handling) och hur det fick dig att känna dig.

Övning

Syfte:
Övningens primära syfte är att öva på att ge och ta emot positiv, stärkande feedback.

Alla deltagare får ett glas eller mugg (du kan lotsas att det är ett lyxglas och att ni är på ett exklusivt mingel!). Varje deltagare får också ett gäng färgglada papperslappar. Uppgiften är att gå runt och ge varandra uppskattande feedback. Varje gång en ger feedback får hen (givaren) en lapp i sitt glas. Målet är att samla på sig så många lappar som möjligt. (10 min)

Reflektionsfrågor:
• Hur kändes det att ge feedback?
• Vad var svårt eller utmanande? Vad var enkelt och lätt?
• Hur kändes det att ta emot feedback?
• Vad har feedback för koppling till ledarskap? Hur tror du att du kan använda feedback för att utveckla ditt ledarskap?

Alternativ övning:
• Deltagarna skriver ner namn på en ledarförebild. Sen skriver de tre egenskaper hos ledarförebilden. Deltagarna byter sen lapp med personen bredvid. Den andra läser nu upp lappen för personen som skrev den. T.ex. “Maria, du är passionerad, generös och tillitsfull.” Sen byter det.
• Svara med att säga “Tack.”
• Öppna upp för en kort reflektion i bikuporna: Hur kändes det att ge stärkande feedback? Hur kändes det att ta emot? Stämde feedbacken du fick med din självbild?

Alternativ övning:
• Deltagare sitter i ring
• Se på de tre personer som sitter till höger om dig
• Skriv ett positivt ord till varje person
• När alla är klara säger varje person sina ord till respektive person. Cirkeln runt.
• Mottagaren säger “Tack.”

Obs! Viktigt att poängtera att det är stärkande positiva ord med intentionen att personen ska stärkas, uppskattas och utvecklas.


Material du behöver

George

George

Om KFUM

Läs mer

Williams

Williams

Grundläggande ledarskap och personlig utveckling

Läs mer

Emma

Emma

Fördjupningskurs om KFUM och i ledarskap och personlig utveckling

Läs mer

Mary

Mary

Avancerad utbildning om KFUM och i ledarskap och personlig utveckling

Läs mer

KFUMs Utbildning för utbildare

KFUMs Utbildning för utbildare

KFUMs Utbildning för ledare som vill bli Emma-utbildare

Läs mer

Kommande utbildningar

Kommande utbildningar